Foto van een onderzoeker

onderzoek

Partnerinstellingen

ADVN: het Archief en Documentatiecentrum voor Vlaams Nationalisme

Het ADVN is een archief en onderzoekscentrum, erkend door de Vlaamse Gemeenschap als landelijke culturele archiefinstelling.

Vanuit een open maatschappelijke geest en gesteund op een wetenschappelijke en professionele methodologie, verzamelt, bewaart en beheert het ADVN het erfgoed omtrent de Vlaamse beweging in haar brede historische en thematische context.

Tot de brede context van dit gewaarborgde erfgoed behoren de nationale bewegingen als maatschappelijk-filosofisch verschijnsel in een transnationaal, comparatief kader (via NISE) en inbegrepen de thema’s die daarmee zijn verbonden of ervan afgeleid zijn, zoals nationalisme, culturele identiteit, emigratie, geografisch particularisme.

Het ADVN valoriseert dat erfgoed door het te ontsluiten en open te stellen voor alle geïnteresseerden. Het stimuleert en ontwikkelt het wetenschappelijk onderzoek omtrent zijn verzamel- en studieterrein. Het verspreidt de resultaten van dat onderzoek naar een zo ruim mogelijk publiek, dat het actief betrekt bij de werking. Het neemt de rol op van centrale dienstverlenende instelling voor de erfgoedzorg en voor het toegepaste onderzoek omtrent genoemde onderwerpen.

Betrokkenheid, openheid en kritische afstand kenmerken de werking van het ADVN.

Amsab-ISG: Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis

Het Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis bewaart, ontsluit, onderzoekt en valoriseert de historische strijd om Brood en om Rozen, voor materiële lotsverbetering en een betere levenskwaliteit. Een strijd die is uitgekristalliseerd op diverse thema’s en in vele organisatievormen. Een strijd tegen steeds nieuwe vormen van ongelijkheid.

Het Amsab onderzoekt welke strategieën ontwikkeld werden en worden door gemeenschappen die het meest onder deze ongelijkheid lijden. Het ontwikkelt methodieken om die vaak verborgen geschiedenissen te verzamelen, en zo de historische evolutie ervan in kaart te brengen.

Het Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis deelt dit erfgoed met iedereen die er waarde aan hecht en zet het in voor nieuwe creaties en gemeenschapsvorming. Het doet dit in samenwerking met erfgoedgemeenschappen, vrijwilligers en professionele partners in binnen- en buitenland.

CAVA: het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven

Het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven verzamelt, bewaart en beheert het erfgoed en het archief van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en van de vrijzinnig-humanistische gemeenschap in Vlaanderen en Brussel. CAVA stimuleert het onderzoek naar de geschiedenis van het vrijzinnig humanisme en van de VUB en presenteert het erfgoed door o.a. tentoonstellingen, lezingen, artikels en Facebookposts. CAVA zet daarnaast in op het borgen van het immaterieel cultureel erfgoed en de participatie van de erfgoedgemeenschappen bij de verschillende taken van CAVA. Het centrum adviseert administraties omtrent hedendaags documentbeheer en beantwoordt vragen over archief- en erfgoedbeheer.

Liberaal Archief

Het Liberaal Archief, opgericht in 1982, is het erfgoedcentrum voor alle individuen en organisaties die het liberale gedachtegoed aanhangen, ontwikkelen of uitdragen. In het liberale gedachtegoed staan het vrije denken en handelen en de individuele rechten centraal.

Het Liberaal Archief legt zich toe op het verzamelen en beheren van erfgoed van alle personen, groeperingen en organisaties, ongeacht hun omvang, in België en Vlaanderen, die zich laten inspireren door het liberale gedachtegoed en het vrije denken en handelen. Dit erfgoed omvat zowel archivalia stricto sensu als boeken en brochures, kranten en periodieken, foto’s, affiches, vlaggen en museale stukken.

Het Liberaal Archief publiceert historische monografieën (al dan niet peer reviewed), publieksgerichte historische werken, bronnenpublicaties en gelegenheidspublicaties (verenigingshistorieken, fotoboeken, tentoonstellingscatalogi). Deze uitgaven verschijnen onder het eigen label of in samenwerking met academische en algemene uitgeverijen.

Universiteitsarchief Gent

De collectie van het Universiteitsarchief bestaat uit de archieven van de bestuursorganen, de administratie, de faculteiten, de vakgroepen, de universitaire verenigingen en een studentenarchief.

In het archief van de UGent bevindt zich in totaal ongeveer drie strekkende km documenten, waarvan de oudste stukken teruggaan tot de stichting van de instelling in 1817.