Foto van een onderzoeker

onderzoek

Laudatio uitgesproken door prof. dr. R. Van Geen

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Laudatio van Prof. Dr. J. Besseling,
door Prof. Dr. R. Van Geen,
Decaan van de Faculteit

Waarde Collega Besseling,

Toen de jonge Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen van de vrijzinnige Vlaamse Universiteit Brussel opgericht werd, poogde haar professorenkorps een vernieuwd, modern curriculum op touw te zetten.

U speelde een doorslaggevende rol in het bepalen van het leerplan op het gebied van de Technische Mechanica: onze jonge collega's stonden inderdaad sterk onder de indruk van de vooruitstrevende gedachten die U de gelegenheid had uiteen te zetten, toen U als gastprofessor de leerstoel Henri Speciael bekleedde, in Brussel, in 1968.

Moeilijk kan ik dan ook uitdrukken hoe dankbaar onze Faculteit, onze universiteit, onze vorsers zijn voor de konstante hulp die U ons heeft willen verlenen.

Laat mij toe aan onze geachte aanwezigen te herinneren dat U afgestudeerd bent als vliegtuigbouwkundig ingenieur aan de Technische Hogeschool te Delft, in 1952, alsook aan het Massachusetts Institute of Technology, het vermaarde M.I.T., het Mecca van de Toegepaste Wetenschappen.

Zeven jaar later haalde U Uw Ph.d. in de niet minder beroemde Stanford University. Pas één jaar later wordt U benoemd als hoogleraar in Delft.

U zijt wereldberoemd voor Uw bijdragen in de numerieke analyse van strukturen, in numeriek spannings- en trillingsonderzoek, in de Toegepaste Mechanica van het Continuum, in het bijzonder de studie van kruip, plasticiteit en knik.

Men telt meer dan 50 publicaties onder Uw naam, in de meest actuele wetenschappelijke tijdschriften.

Ondanks dit alles vond U nog de tijd om als decaan-beheerder van de afdeling Werktuigbouwkunde te Delft te fungeren, en talrijke bestuursfuncties te vervullen in het maatschappelijke leven.

Met veel bereidvaardigheid en vriendelijkheid hebt u deze grote ervaring te onzer beschikking gesteld.

Uit Uw talrijke voordrachten aan onze Universiteit ontstond steeds een nieuwe impuls, nieuwe gedachten voor het onderwijs en de research.

Het is dan ook een zeer grote eer voor onze Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen, U te mogen tellen onder onze Doctores Honoris Causa.