Foto van een onderzoeker

onderzoek

Laudatio uitgesproken door prof. dr. F. De Pauw

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID

Laudatio van Prof. Dr. H. Maas,
door Prof. Dr. F. De Pauw,
Decaan van de Faculteit

De Vrije Universiteit Brussel beschouwt het als een voorrecht heden aan Prof. Herman Maas de titel van doctor honoris causa te mogen toekennen.

Geboren te Rotterdam op 3 januari 1915, behaalde Herman Maas in 1937 de graad van Meester in de rechten. Toen reeds kwam zijn voorkeur voor het publiekrecht tot uiting.

Bij het begin van zijn carrière, die samenviel met de vooroorlogse krisis en met de tweede wereldoorlog, gaat zijn belangstelling naar de sociale problemen van zijn tijd.

Daar het sociale van het economische niet los te denken is, ging Herman Maas zich als ambtenaar in het Ministerie van Economische Zaken steeds meer in economische problemen verdiepen.

De ontwikkeling van de Europese gedachte en de eerste pogingen tot het verwezenlijken van de Europese integratie oefenden op Herman Maas een bijzondere aantrekkingskracht uit.

Vanaf het ontstaan van de Gemeenschap voor Kolen en Staal legde hij zich toe op een systematische studie van de verschillende aspecten van de Europese eenwording. Reeds in 1953 verscheen in het tijdschrift Sociaal-economische Wetgeving een eerste studie over « De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal », gevolgd van een tweede over de « Uitvoeringsvoorschriften van de E.G.K.S. ».

Deze bijdragen die door hun helderheid uitmunten, zouden de aanloop worden tot een vruchtbare wetenschappelijke carrière. Tal van problemen droegen zijn belangstelling weg: het prijsregime in het E.G.K.S.-Verdrag, het gemeenschappelijk tarief van invoerrechten voor het Klein Europa, de werking van de Raad van Ministers van de Europese gemeenschappen, de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, de handelspolitieke problemen van de E.E.G., de vorm en de motivering van de handelingen van de instellingen der Europese Gemeenschappen, de vestigingsproblematiek en institutionele problemen van allerlei aard werden het onderwerp van belangrijke wetenschappelijke bijdragen.

De grondige kennis van de Europese problemen moest vroeg of laat noodzakelijk haar stempel drukken op de verdere loopbaan van Herman Maas.

In 1958 werd hij benoemd tot handelsraad bij de Gecombineerde Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Gemeenschappen te Brussel. Deze aanwezigheid in Brussel nam onze Universiteit te baat om hem vanaf 1963 als docent en vanaf 1966 als buitengewoon hoogleraar te belasten met een reeks leeropdrachten over de internationale economische instellingen, het economisch recht van de gemeenschappelijke markt en bijzondere institutionele vraagstukken van de Europese organisaties.

Het baart derhalve geen verwondering dat hij in 1968 benoemd werd om als gewoon hoogleraar in de Rijksuniversiteit te Leiden het recht der internationale organisaties te doceren en tevens de leiding van het befaamde Europa-Instituut te Leiden op zich te nemen.

Door hem de titel van doctor honoris causa te verlenen, wil de V.U.B. niet alleen blijk geven van haar diepe erkentelijkheid ten opzichte van een gewezen medewerker, die deze jonge Vlaamse universiteit heeft helpen opbouwen, doch ook van haar grote waardering voor zijn hoogstaand wetenschappelijk werk.