Reproductiereglement

Dit reglement maakt volledig en onlosmakelijk deel uit van het leeszaalreglement. Door het leeszaalregister te ondertekenen verbindt de leeszaalbezoeker zich ertoe alle reglementen van CAVA na te leven.

Het reproductiereglement geldt zowel voor reproducties gemaakt door de bezoeker zelf als door CAVA.

Alle reglementen en tarieven kunnen in de leeszaal en op de website van CAVA worden geraadpleegd.

Algemene bepalingen

 • – Kopieën worden uitsluitend in zwart-wit en A4-formaat geleverd.
 • – Scans kunnen gemaakt worden van vlak materiaal tot A3-formaat.
 • – Van grotere stukken worden digitale foto’s gemaakt.
 • – Naargelang het doel, levert CAVA de reproducties met een legende en/of verwijzing naar een auteur, fotograaf, enz. Het is niet toegestaan deze legende of deze verwijzing te verwijderen.
 • – CAVA noch de originele auteur, de archiefvormer of -eigenaar zijn verantwoordelijk voor reproducties die worden gebruikt of gepubliceerd voor andere doeleinden dan die vastgelegd in de overeenkomst.
 • – De archiefvormer of zijn rechtsopvolger is vrijgesteld van gebruiksvergoeding voor de bescheiden die hij zelf heeft neergelegd.

Definities

 • – Auteursrechten: bv. rechten van de fotograaf, van een schrijver, enz.
 • – Portretrechten: rechten van de afgebeelde persoon/personen (in geval van een foto).

Wat wordt er verstaan onder reproductie?

Een reproductie is een fotografische of een digitale afbeelding van één of van een beperkt aantal stukken uit de collectie van CAVA. Dat kunnen zowel documenten, als objecten, foto’s, enz. zijn.

Komen alle stukken bij CAVA in aanmerking voor reproductie?

De meeste archieven bij CAVA zijn openbaar en mag je reproduceren. Maar er zijn ook een aantal beperkingen.

Stukken waarop auteursrechten rusten

 • – Stukken met auteursrechten worden nooit volledig gereproduceerd (bv. eindverhandelingen, boeken, enz.).
 • – Stukken die privacygevoelige en/of vertrouwelijke informatie bevatten.
 • – Stukken die kwetsbaar zijn.
 • – Stukken waarvan CAVA niet de eigenaar is.
 • – Stukken waarbij in het contract beperkingen op reproductie werden vastgelegd.
 • – Stukken die volgens de wetgeving (nog) niet openbaar zijn.

Goed om weten

Naargelang de hoeveelheid aangevraagde reproducties wordt een termijn afgesproken met CAVA.

Voor sommige stukken kan de leeszaalverantwoordelijke meteen toelating geven, voor andere stukken kan het zijn dat hiervoor eerst overleg moet worden gepleegd binnen CAVA.

CAVA kan de reproductie weigeren wanneer het doel ervan onverenigbaar is met haar normen en waarden.

Soorten reproducties:

Voor privé-gebruik: gebruik binnen de familiale of vriendenkring

Voor niet-commercieel gebruik: bv. een lezing, een receptie, een eindverhandeling

Voor commercieel gebruik: bv. een activiteit, publicatie, enz. met als doel handel te drijven of winst te maken

Reproducties voor privé-gebruik en niet-commerciële gebruik

 • – De reproductie en het recht om deze te gebruiken worden uitsluitend toegekend aan de aanvrager ervan. Hij/zij mag deze op geen enkele wijze verspreiden, meedelen of overdragen aan derden.
 • – De reproducties zijn bestemd voor eenmalig gebruik (enkel voor die lezing, die publicatie, enz.).
 • – Bij ieder ander en nieuw gebruik van de gemaakte reproductie moet opnieuw toestemming worden gevraagd aan CAVA.

Reproducties voor commercieel gebruik:

Voor een gedrukte en/of elektronische publicatie, dient de onderzoeker:

 • – een gemotiveerde aanvraag in te dienen bij CAVA en expliciet toestemming te ontvangen. De kwaliteit van de scan en de modaliteiten voor het gebruik ervan worden vastgelegd in een overeenkomst.
 • – zelf in te staan voor het klaren van de auteurs- en naburige rechten, portretrechten en intellectuele eigendomsrechten.
 • – CAVA een bewijsexemplaar te bezorgen van zijn publicatie.

Het gebruiksrecht duidt op het recht om de reproductie (eenmalig) te mogen gebruiken. Het betekent niet dat de eigendom van het stuk op de gebruiker overgaat.

Opnamen gemaakt met eigen apparatuur

 • – Het maken van eigen opnamen met een fototoestel is toegestaan na het ondertekenen van de Verklaring zelf uitvoeren van fotografische opnamen.
 • – Daarbij dienen volgende regels te worden gerespecteerd:
  • * De regels over reproductie- en auteursrechten blijven van toepassing.
  • * Er mag geen enkel direct contact met het document plaatsvinden (handscanners en leespennen zijn verboden, u vindt handschoenen in de leeszaal)
  • * Flitslicht of bijkomende belichting is uitgesloten.
  • * Het document is niet groter dan de leestafel.
  • * Het document wordt op de leestafel gefotografeerd
  • * Een statief is enkel toegestaan indien het gebruik ervan geen schade toebrengt aan de documenten of de werktafel.

Reproducties gemaakt door CAVA

 • – CAVA maakt zelf de scans. Ze worden in gangbare bestandstypes aangeleverd via e-mail, usb-stick of WeTransfer. U moet op een korte levertijd rekenen.
 • – CAVA maakt zelf de foto’s van objecten of van stukken die groter zijn dan de leeszaaltafel. De foto’s worden via e-mail of WeTransfer aangeleverd. U moet op een korte levertijd rekenen.

Reproductiekosten

Fotokopieën € 0,10 per kopie
Scans (300 dpi, jpg) € 0,50 per scan
Foto’s gemaakt door CAVA Uurloon
Foto’s gemaakt met een eigen toestel Gratis
Opzoekingswerk beeldmateriaal Uurloon
Verzendkosten Volgens de tarieven van BPost

Bij commercieel gebruik

Gebruiksrecht prijs op aanvraag
Publicatierecht prijs op aanvraag

Reacties gesloten