Missie en visie

Missie

CAVA adviseert over de vorming van erfgoed en verzekert de verwerving, het beheer, het behoud, het onderzoek en de ontsluiting van het analoge en digitale materiële en immateriële cultureel erfgoed van de Vrije Universiteit Brussel en van de Nederlandstalige vrijzinnig-humanistische organisaties en persoonlijkheden in Vlaanderen en Brussel.

CAVA beheert dit erfgoed voor de Vlaamse vrijzinnig-humanistische gemeenschap, voor de academische gemeenschap van de VUB, voor Vlaanderen en voor de wereld:

1. omdat dit het bewijs levert van:
 • - de handelingen van die gemeenschappen zodat deze zich administratief, financieel, juridisch en moreel kunnen verantwoorden
 • - de activiteiten, de gebruiken en de rechten van die gemeenschappen en van hun leden
 • - de geschiedenis van die gemeenschappen in Vlaanderen
2. om dit erfgoed/de erfgoedgemeenschappen verder te laten leven:
 • - door het overdragen van oude en nieuwe betekenissen
 • - door herinneringen en ervaringen met dit erfgoed te delen en te gebruiken

3. omdat dit erfgoed belangrijk is voor het streven naar een democratische en pluralistische samenleving, waar Vrij Onderzoek en humanistische waarden centraal staan.

Visie

CAVA bereidt haar beleid voor in samenspraak met de besturen van de VUB en van de vrijzinnig-humanistische organisaties en met andere erfgoedbeheerders. Ze gebruikt de beleidslijnen van de beleidsmakers als bron van inspiratie. Daarmee wil CAVA opkomen voor het erfgoed, wil het de erfgoedgemeenschappen levendig houden en wil het een actieve en responsieve rol in het Vlaams erfgoedbeleid opnemen.

Conform haar democratische ingesteldheid betrekt CAVA een zo groot mogelijk aantal gebruikers bij haar werking. Daarom vragen we input van onze Wetenschappelijk Raad en van onze Klankbordgroep .

CAVA gaat actief op zoek naar samenwerkingsverbanden om een breed draagvlak voor vrijzinnig-humanistisch erfgoed te creëren. We gaan samenwerking aan vanuit een open perspectief en vanuit een idee van complementariteit. We geven en winnen vertrouwen en respect en helpen om bruggen te bouwen en we bouwen er zelf. Zo kunnen we het erfgoed en de waarden die eraan kleven bij een breed publiek bekend maken. CAVA bouwt een sterke positie uit door inbedding in en samenwerking met:

 • de onderzoeks- en onderwijsomgeving van de VUB en andere universiteiten;
 • de vrijzinnige archiefvormers;
 • de erfgoedsector: - zowel met expertisecentra en opleidingen, - als met erfgoedcentra die gelijkaardig erfgoed bewaren, - als met internationale, nationale en Brusselse erfgoedinstellingen

CAVA levert een bijdrage tot de expertise van de sector door deelname aan projecten en aanlevering van kennis. Het wil zo haar steentje bijdragen:

 • tot de professionalisering van het documentbeheer en de erfgoedsector in de universitaire gemeenschap, de vrijzinnige gemeenschap, de nationale en internationale erfgoedgemeenschap Vlaanderen;
 • tot een betere kennis van het erfgoed dat zij beheert.

CAVA zet in op een kwalitatieve werking zowel op het vlak van document-, archief- en erfgoedbeheer en op het vlak van het zakelijke beheer, omdat dat de beste garantie geeft voor het behoud van het erfgoed zelf, voor de service aan de gebruikers, archiefvormers en erfgoedschenkers.

CAVA gaat voor de archiefwerking uit van een Records Continuum-visie, omdat deze het behoud van de archieven het best garandeert. Dit impliceert dat we functies als verwerven, behoud en beheer en raadpleging als een deel van de integrale beheerscyclus beschouwen. CAVA past in haar werking in de mate van het mogelijke standaarden, methoden, best practices, principes van goed bestuur en resultaten van innoverende studies toe.

CAVA speelt in op de behoeften van haar doelgroepen door het stimuleren van onderzoek, het maken van onderzoeksinstrumenten, het uitvoeren van onderzoek en het bekendmaken van onderzoek van anderen en van onszelf. Dit gebeurt met alle mogelijke middelen: door het opzetten van publicaties en tentoonstellingen, door het organiseren van seminaries en workshops, door participatie aan onderzoeksgroepen en evenementen.

Het door CAVA bewaarde erfgoed is van cruciaal belang voor onze democratische samenleving. Daarom is het openbaar voor iedereen die er zich voor interesseert, binnen de grenzen die de oorspronkelijke archiefvormers en erfgoedhouders stelden. Vanuit onze democratische idealen willen we zo veel mogelijk jongeren, migranten en internationale studenten in contact brengen met ons erfgoed. Daarom besteden we extra aandacht aan hen in onze actieplannen .

CAVA beschouwt de gebruikers als klanten. Elke gebruiker heeft recht op een vriendelijke en professionele behandeling. We treden graag op als informatiebemiddelaars en verwijzen ook door naar andere erfgoedbeherende instellingen.

CAVA is een lerende instelling, die inspeelt op moderniseringsopportuniteiten. Daarom stimuleren we (gerichte) bijscholing, omdat het de persoonlijke ontplooiing van de werknemers stimuleert en omdat kennis en competentieverwerving cruciaal is voor de verdere uitbouw van de instelling.

CAVA moedigt collegialiteit en solidariteit tussen de eigen werknemers aan. Gemeenschappelijk werken met die principes geeft een goede sfeer, wat de gebruikers ten goede komt.

CAVA levert bewust inspanningen voor duurzaamheid:
 • zowel door ecologisch handelen omdat vrijzinnig-humanisten de plicht hebben om de wereld voor de mens en andere levensvormen leefbaar te houden;
 • als door conserverend handelen, om de evolutie van onze maatschappij blijvend te kunnen documenteren.

Reacties gesloten